CZ | EN | DE odkaz na video « návrat na rozcestí

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky Půjčovny lodí Rafting Vltava Petr Putzer

Půjčovna lodí Rafting Vltava dále jen "půjčovna"

 

I. Objednávka, rezervace a platba

 1. Objednávku o zapůjčení vodáckého vybavení nebo jiného sportovního vybavení provede nájemce přes webový formulář na stránkách www.otava.putzer.cz

 2. Přijatá objednávka bude potvrzena a tím objednané vybavení bude nájemci na daný termín závazně zarezervováno. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku stornovat.

 3. Po provedení rezervace s platbou předem musí nájemce uhradit rezervační poplatek ("záloha") ve výši 50% z celkové výše půjčovného. Rezervační poplatek je nutné zaplatit na základě pokynů, které Vám pošleme e-mailem. Platbu rezervačního poplatku je možné provést bankovním převodem na účet půjčovny. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdrží nájemce e-mailem. Pokud půjčovna nebude vyžadovat rezervační poplatek, platba proběhne na místě při převzetí vybavení.

 4. Doplatek nájemného uhradí nájemce hotově při převzetí vodáckého vybavení a uzavření Smlouvy o zajištění vodácké akce (dále jen smlouva). Na provozovnách Půjčovny lodí Rafting Vltava nelze platit kartou.

 5. V případě zrušení rezervace bude rezervační poplatek nájemci vrácen po odečtení storno poplatku dle storno podmínek v bodu II. Odst 1.

 


II. Zrušení a změna rezervace

 1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:

  • Rezervaci může nájemce zrušit v ideálním případě e-mailem petr@putzer.cz popř. telefonicky: +420 602129817. Při zrušení rezervace nebo její části je nájemce povinen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.
  • Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:
  Dny Storno poplatek
  15 a více dní před dnem zapůjčení  0% storno poplatek, rezervační poplatek vrácen v plné výši
  14 až 7 dní před dnem zapůjčení 25% storno z ceny půjčovného
  6 dní a méně 50% storno z ceny půjčovného (nevracíme nic)
  • Cenou půjčovného za vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení,poplatků a doprav dle ceníku.

   

 2. Změna rezervace ze strany zákazníka:

  • Rezervaci může nájemce po dohodě s půjčovnou změnit, a to e-mailem popř. telefonicky. Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou) dle tabulky čl. II., bod 1.
 3. Zrušení a změna rezervace ze strany Půjčovny lodí Rafting Vltava

  • Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil rezervační poplatek
  • V případě nesplavnosti vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak nízkého vodního stavu) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že plavbu nelze realizovat, bude smlouva po dohodě obou stran buď zrušena nebo přesunuta na jiný termín konání. Pokud půjčovna nenalezne schodu s klientem ve změně termínu, bude zaplacený rezervační poplatek vrácen.
  • Po zkrácení doby plutí nemá zákazník nárok na vrácení peněz. Půjčovné vracíme pouze z vážných důvodů na základě elektonické žádosti s odůvodněním předčasného ukončení plavby. Déšť a nepříznivé počasí (chladno) není důvod ke zrušení vodácké akce.

 

III. Nájem vybavení

 1. Smlouva o nájmu a převzetí vodáckého vybavení
  • Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném ve smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vodácké vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

   

 2. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení
  • Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v závazné objednávce. Na naší základně si nájemce může vybavení vyzvednout kdykoli v otevírací době. Mimo stálá stanoviště předá pronajímatel nájemci vybavení v předem sjednaný čas. 
  • Nájemce je povinen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu v místě a čase uvedeném ve smlouvě. V případě pozdního vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu. V případě, že bude vodácké vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa. Místo a čas ukončení lze po dohodě s půjčovnou změnit telefonicky.

   

 3. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení
  • Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

   

 4. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení
  • Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vodáckého vybavení (vyjma neúmyslného poškození, které je kryto "Pojištěním proti neúmyslnému poškození", viz čl. IV)
  • Nájemce je povinen minimalizovat riziko odcizení zapůjčeného materiálu. V případě krádeže vybavení je povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

   

 5. Dohoda o uznání závazku
  • V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodí hotově při vrácení lodí, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet společnosti Půjčovna lodí Rafting Vltava Petr Putzer a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

 

IV. Pojištění proti neúmyslnému poškození vodáckého vybavení

 1. Pojištění proti neúmyslnému poškození vodáckého vybavení je zdarma zahrnuto v ceně nájmu.
 2. "Pojištění proti neúmyslnému poškození vodáckého vybavení" se nevztahuje na:
  • Ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit!).
  • Úmyslné poškození vybavení (např. Prosezená vesta, zářezy nožem).
  • Poškození vybavení ohněm nebo cigaretami (zejména plovací vesty a nafukovací lodě je nutno chránit před propálením, propálením sudu u otevřeného ohně).
  • Prasknutí nafukovacích lodí působením tepla nebo slunce (nafukovací plavidla je nutné VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskla).
  • Poškození vybavení na jezu, který je v mapce, kterou nájemce obdrží spolu s vybavením, označený jako nebezpečný nebo nesjízdný.
  • Poškození pádel při přenášení lodí (pádla se nesmí používat tak, že by byla provléknuta madly lodi a loď se na nich nesla. Pádla se tímto způsobem snadno ohnou a zničí).
  • Škody vzniklé nerespektováním pokynů zaměstnanci půjčovny

 

V. Ceník ztraceného nebo poškozeného materiálu

 

Lodě, rafty Cena
Maku: VYDRA  19 000,- Kč
Maku: TURAN  21 250,- Kč
Dag: ARDECHOIS PLUS  19 000,- Kč
Gumotex: BARAKA  26 200,- Kč
Gumotex: PÁLAVA  21 000,- Kč
Gumotex: Colorado 450 GX-R6  33 600,- Kč
Gumotex: Colorado 360 GX-R4  25 000,- Kč
Vesty                                       Cena         
Hiko sport: Rosanna    800,- Kč
Vodák-sport: C-Vodák     800,- Kč
Vodák-sport: D-Vodák                 800,- Kč
Hiko sport: BABY     800,- Kč
Pádla                          Cena         
Profiplast: slalom C1                    500,- Kč
Profiplast: kajak K1                   1400,-Kč
Ostatí materiál   Cena         
Barel    500,- Kč
Pumpa    500,- Kč
Helma  1000,- Kč
Házecí pytlík   770,- Kč
Lodní pytel  1000,-Kč
Vodák-sport: D-Vodák                  800,- Kč
Hiko sport: BABY     800,- Kč

  

VI. Závěrečná ustanovení

 

 1. Zapůjčené vodácké vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna lodí Rafting Vltava nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.
 2. Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci doporučuje před uložením do barelu raději zabalit do vodotěsných obalů.
 3. Společnost Půjčovna lodí Rafting Vltava Petr Putzer je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
 4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.
 5. Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 6. Součástí těchto obchodních podmínek je ceník nájmu lodí na Otavě.

 

Ve Vyšším Brodě dne 26.3.2018